ประวัติโรงพยาบาลยโสธร


โรงพยาบาลยโสธรได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 ด้วยงบประมาณของทางราชการ ร่วมกับเงินบริจาคของข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดยโสธร
ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลยโสธร และได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 1 กรกฎาคม 2509 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนั้นมีเพียงอาคารผู้ป่วยขนาด 50 เตียง 1หลังมีแพทย์ประจำ 3 คน และพยาบาล 1 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คนตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมาโรงพยาบาลยโสธร ได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนของพระครูจิตตวิโสธนาจารย์ "หลวงปู่หนู" เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นชาวยโสธรโดยกำเนิด และด้วยความศรัทธาของชาวยโสธรที่ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลยโสธร

ปัจจุบันโรงพยาบาลยโสธรเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 370 เตียง มีบุคลากร 812 คน ในจำนวนนี้มีแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทางคอยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง

นอกจากการให้บริการแล้วโรงพยาบาลยังรับเป็นสถานที่อบรมดูงานของนักศึกษาและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขอีกหลายสาขา

โรงพยาบาลยโสธรยังคงมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านบริหารด้านวิชาการและด้านบริการตลอดไป
เพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกประเภทของการบริการ สาธารณสุข ทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพของการบริการเป็นหลัก

 

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง 26 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ปีที่ก่อตั้ง 2508
ต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
ระดับการให้บริการ ปฐมภูมิ + ทุติยภูม
จำนวนเตียง 370
   
 
 
 
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามการปฏิบัติงาน
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน::   รพท.ยโสธร
จำแนกตาม :: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 5 ธ.ค. 2551  
zz Export zz Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
ตรง จ.18
ไม่ตรง จ.18 ในหน่วยงาน
ไม่ตรง จ.18 นอกหน่วยงาน
ลาศึกษาต่อในประเทศ
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ออกจากราชการชั่วคราว
รวม
1. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. 
บุคลากร
3. 
เจ้าพนักงานธุรการ
4. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
5. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
6. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
8. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
9. 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
10. 
นายแพทย์
38 
41 
11. 
ทันตแพทย์
12. 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
13. 
นักเทคนิคการแพทย์
14. 
เภสัชกร
21 
23 
15. 
โภชนากร
16. 
นักโภชนาการ
17. 
นักจิตวิทยา
18. 
พยาบาลเทคนิค
27 
27 
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
278 
15 
297 
20. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
21. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
22. 
นักรังสีการแพทย์
23. 
นักกายภาพบำบัด
24. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 
12 
25. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
12 
12 
26. 
นักวิชาการสาธารณสุข
10 
27. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
28. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
29. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
30. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
31. 
นายช่างเทคนิค
32. 
ช่างทันตกรรม
33. 
นักสังคมสงเคราะห์
รวม
466 
22 
495 
   
จำนวนข้าราชการจำแนกตามโครงสร้างอายุ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน::   รพท.ยโสธร
จำแนกตาม :: ตำแหน่งสายงาน
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-60
รวม
1. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. 
บุคลากร
3. 
เจ้าพนักงานธุรการ
4. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
5. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
6. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
8. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
9. 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
10. 
นายแพทย์
41 
11. 
ทันตแพทย์
12. 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
13. 
นักเทคนิคการแพทย์
14. 
เภสัชกร
10 
23 
15. 
โภชนากร
16. 
นักโภชนาการ
17. 
นักจิตวิทยา
18. 
พยาบาลเทคนิค
12 
27 
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
31 
94 
60 
64 
32 
297 
20. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
21. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
22. 
นักรังสีการแพทย์
23. 
นักกายภาพบำบัด
24. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 
25. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
12 
26. 
นักวิชาการสาธารณสุข
10 
27. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
28. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
29. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
30. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
31. 
นายช่างเทคนิค
32. 
ช่างทันตกรรม
33. 
นักสังคมสงเคราะห์
รวม
52 
135 
96 
90 
63 
39 
18 
494 
   
จำนวนข้าราชการจำแนกตามโครงสร้างอายุราชการ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน::   รพท.ยโสธร
จำแนกตาม :: ตำแหน่งสายงาน
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35 ขึ้นไป
รวม
1. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. 
บุคลากร
3. 
เจ้าพนักงานธุรการ
4. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
5. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
6. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
8. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
9. 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
10. 
นายแพทย์
10 
41 
11. 
ทันตแพทย์
12. 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
13. 
นักเทคนิคการแพทย์
14. 
เภสัชกร
10 
23 
15. 
โภชนากร
16. 
นักโภชนาการ
17. 
นักจิตวิทยา
18. 
พยาบาลเทคนิค
19 
27 
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
65 
87 
58 
51 
16 
12 
297 
20. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
21. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
22. 
นักรังสีการแพทย์
23. 
นักกายภาพบำบัด
24. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
12 
25. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
12 
26. 
นักวิชาการสาธารณสุข
10 
27. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
28. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
29. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
30. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
31. 
นายช่างเทคนิค
32. 
ช่างทันตกรรม
33. 
นักสังคมสงเคราะห์
รวม
19 
101 
123 
94 
71 
41 
37 
495 
   
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามระดับ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน::   รพท.ยโสธร
จำแนกตาม :: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 5 ธ.ค. 2551  
aa Export zz Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม
1. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. 
บุคลากร
3. 
เจ้าพนักงานธุรการ
4. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
5. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
6. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
8. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
9. 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
10. 
นายแพทย์
20 
41 
11. 
ทันตแพทย์
12. 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
13. 
นักเทคนิคการแพทย์
14. 
เภสัชกร
23 
15. 
โภชนากร
16. 
นักโภชนาการ
17. 
นักจิตวิทยา
18. 
พยาบาลเทคนิค
26 
27 
19. 
พยาบาลวิชาชีพ
33 
59 
188 
10 
297 
20. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
21. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
22. 
นักรังสีการแพทย์
23. 
นักกายภาพบำบัด
24. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 
12 
25. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
12 
26. 
นักวิชาการสาธารณสุข
10 
27. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
28. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
29. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
30. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน
31. 
นายช่างเทคนิค
32. 
ช่างทันตกรรม
33. 
นักสังคมสงเคราะห์
รวม
16 
64 
153 
215 
35 
495 
   
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามระดับ
ประเภท:: ลูกจ้างประจำ
หน่วยงาน::   รพท.ยโสธร
จำแนกตาม :: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 5 ธ.ค. 2551  
aa Export aa Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
รวม
1. 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
53 
2. 
พนักงานขับรถยนต์
3. 
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
4. 
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 4
5. 
คนงาน
33 
6. 
พนักงานเปล
7. 
คนครัว
8. 
ยาม
9. 
พนักงานบริการอัดสำเนา
10. 
พนักงานรักษาศพ
11. 
พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า
12. 
พนักงานเอ็กซเรย์
13. 
พนักงานห้องยา
14. 
พนักงานห้องผ่าตัด
15. 
พนักงานกายภาพบำบัด
16. 
พนักงานรหัส
17. 
พนักงานห้องทดลอง
18. 
ช่างปูน
19. 
ช่างไม้
20. 
ช่างไฟฟ้า
21. 
ช่างท่อ
22. 
แม่บ้าน
23. 
ช่างไม้ ชั้น 3
24. 
ช่างปูน ชั้น 3
รวม
- 
   
   

 

 
 
 

 


update 2007/12/02
com support